O nás

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom podniká v poľnohospodárskej výrobe v okrese Ilava. Družstvo vzniklo v roku 1950. Dnešná podoba družstva vznikla postupným zlúčením menších družstiev Kolačín, Prejta a Klobušice.

Štatutárny orgán družstva - predstavenstvo

predseda predstavenstva:   Ing. Anton Rebro
člen predstavenstva:   Mgr. Damián Rebro
člen predstavenstva:   Ján Špaček

Kontrolná komisia družstva

predseda komisie:                Milan Beneš
člen komisie:   Marek Mešťánek
člen komisie:   Alexander Magušín


Rastlinná výroba


Zodpovedný vedúci: Ján Špaček

042/4440298
0907 895 258


Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom obhospodaruje 1284 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 946 ha orná pôda a 338 ha sú lúky a TTP v katastrálnych územiach Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Prejta, Klobušice a časť katastrov Ilava, Nemšová a Trenčianske Teplice. Družstvo sa nachádza na strednom Považí v blízkosti koryta Váh, zo severozápadu ohraničené pohorím Bielych Karpát a Strážovskou hornatinou na juhovýchode. Medzi týmito dvoma prirodzenými hranicami sa tiahne od severovýchodu na juhozápad Ilavská kotlina, rozdelená širokým údolím rieky Váh. Priemerná teplota vzduchu vo vegetačnom období pozdĺž Váhu dosahuje 13 až 15°C, v pohorí asi 15°C. Ročná oblačnosť je v priemere 60 %. V štruktúre rastlinnej výroby sú zastúpené obiloviny, cukrová repa, repka olejná, slnečnica, kukurica na zrno a siláž a krmoviny. Prioritou rastlinnej výroby je zabezpečiť kŕmny fond pre potreby živočíšnej výroby a to v štruktúre ako aj kvalite, najmä vlastných objemových krmovín ako sú siláž, senáž, seno a jadrové krmoviny.Živočíšna výroba


Farma Klobušice - chov dojníc
Zodpovedná vedúca: Ing. Martina Kičurová

042/4465494
0908 731 933
Každý hospodársky dvor má uzavretý obrat stáda.

Družstvo sa orientuje na chov dojníc plemena čierny holštain s pridelenou ročnou produkčnou kvótou 1 932 000 litrov mlieka.

Možná spolupráca:

 • predaj surového kravského mlieka
 • predaj mliečnych zástavových býčkov
 • predaj ošípaných


Mechanizácia


Zodpovedný vedúci:

Ing. Anton Rebro
predseda družstva

042/4440298
0905 557 403

Stredisko mechanizácie poskytuje služby v oblasti poľných mechanizovaných prác, dopravy a opravárenskej činnosti najmä pre potreby vnútropodnikových stredísk.

Pre externé firmy a obyvateľov poskytujeme tieto služby:

 • priamy kombajnový zber obilia kombajnom CLASS LEXION 450
 • vývoz a nakladanie maštaľného hnoja
 • poľnohospodárske práce nakladačom MANITOU
 • senážovanie strojom VELOSIL
 • mačkanie kukuričného zrna strojom ROMMILL
 • rôzne druhy poľných mechanizovaných prác v rastlinnej výrobe

Fotogaléria

 • pd_dubnica_01
 • pd_dubnica_02
 • pd_dubnica_03
 • pd_dubnica_04
 • pd_dubnica_05
 • pd_dubnica_06
 • pd_dubnica_07
 • pd_dubnica_08
 • pd_dubnica_09
 • pd_dubnica_10
 • pd_dubnica_11
 • pd_dubnica_12
 • pd_dubnica_13
 • pd_dubnica_16
 • pd_dubnica_17
 • pd_dubnica_18
 • pd_dubnica_19
 • pd_dubnica_20
 • pd_dubnica_21

Projekty EU

Názov projektu: Obstaranie postrekovača


Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je investovať a realizovať činnosti, ktoré pomôžu zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom:
 • vytvorenia vhodných podmienok pre podporu výrobných faktorov špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom modernizácie strojového vybavenia, využívajúceho v pracovných procesoch digitálne technológie, uplatniteľné v rámci „precízneho poľnohospodárstva“, s cieľom čo najmenej zaťažiť jednotlivé zložky životného prostredia (hlavne pôdu a ovzdušie) a zároveň dosiahnuť najlepšie úrody v rámci špeciálnej rastlinnej výroby,
 • zvýšenia efektivity výroby a kvality produkcie, zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenie strát – dosiahnutia vysokej rentability výroby špeciálnej plodiny – cukrovej repy,
 • zlepšenia pracovných podmienok pri pracovných operáciách, vykonávaných v špeciálnej rastlinnej výrobe – pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a aplikácii listových hnojív.

Výsledok projektu:

Predmetom investície je investovanie do rastlinnej výroby:

 • k zvýšeniu efektívnosti výroby – nový, moderný stroj doplní a nahradí zastarané mechanizačné prostriedky, ktoré zvyšujú výrobné náklady častými opravami. Moderný stroj zabezpečí minimalizáciu pracovných operácií a optimalizáciu termínov aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a kvapalných listových hnojív. Ich cielenou aplikáciou sa ušetria náklady na chemické prostriedky a hnojivá a tým sa zvýši efektívnosť výroby.
 • k zvýšeniu produkcie – dostatok disponibilnej techniky umožní vykonať aplikáciu postrekov a prihnojenia v optimálnom čase, s presným množstvom ochrannej látky a výživy na konkrétnu plodinu (cukrovú repu) a konkrétne miesto na hone, čo sa následne prejaví i zvýšením produkcie. Zníženie záťaže pôdy zbytočnými prejazdami s uplatnením GPS navigácie dôjde k zníženiu jej degradácie a k zvýšeniu jej kvalitatívnych parametrov a k zlepšeniu fyzikálnych vlastností, čo sa prejaví i vo zvýšení produkcie. Predpokladané navýšenie produkcie je cca 5%.
 • k zvýšeniu kvality výrobkov – vďaka využitiu modernej digitálnej technológii – systému GPS pre presnú navigáciu, systému automatického zapísania či vypínania príslušných časti ramien pri vjazde na nastavenú plochu alebo jej opustením nebude dochádzať k prestrekom alebo vynechávaniu plôch. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín a kvapalných listových hnojív bude veľmi precízna a cielene využitá, čo povedie k zvýšeniu kvality produkcie.
Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.


Názov projektu: Teleskopický manipulátor


Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je investovať a realizovať činnosti, ktoré pomôžu zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom:
 • zlepšenia pracovných podmienok pri manipulácii s krmivami, stelivami a s organickými hnojivami,
 • zvýšenia efektívnosti a zlepšenie kvality výroby, zníženie prevádzkových nákladov, obmedzenie strát,
 • uplatnenia modernej techniky v poľnohospodárstve, šetrnej k životnému prostrediu.

Výsledok projektu:

Predmetom investície je investovanie do živočíšnej výroby - nákup nového, moderného stroja na manipuláciu s krmivami a stelivami doplní a nahradí zastarané mechanizačné prostriedky, ktoré zvyšujú výrobné náklady častými opravami a vysokou spotrebou PHM a olejov. Moderný stroj zabezpečí minimalizáciu pracovných operácií vysokú výkonnosť.

Dostatočné množstvo mechanizačných prostriedkov na manipuláciu s krmivami, stelivami umožní vykonať činnosti v optimálnom čase, čo sa následne prejaví zvýšením poľnohospodárskej produkcie.

Teleskopický nakladač bude výrazne ovplyvňovať kvalitu výroby mlieka a mäsa (manipulácia s objemovými krmivami pri ich následnom uskladnení, manipulácia s krmivami pri kŕmení zvierat – nakladanie krmív do kŕmneho voza, manipulácia s organickými hnojivami – maštaľným hnojom).


Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.


Názov projektu: Modernizácia farmy Klobušice a teleskopický manipulátor pre ŽV


Hlavný cieľ:
 • zvýšenie efektívnosti a zlepšenie kvality výroby, zníženie prevádzkových nákladov
 • zlepšenie pracovných podmienok pri manipulácii s krmivami, stelivami a organickými hnojivami
 • modernizácia farmy Klobušice s cieľom vytvorenia optimálnych podmienok pre chov hovädzieho dobytka
 • nákup nového moderného stroja s manipuláciou s krmivami, stelivami, organickými hnojivami

Výsledok projektu:

Zlepšenie životných podmienok zvierat, spôsobu ustajnenia, kŕmenia, napájania a ventilácie priestorov, kvalitné uskladnenie krmovín na spevnenej ploche, zlepšenie podmienok pre manipuláciu s krmivami a maštalným hnojom.


Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.


ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041TN060059


uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) č. 1305/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) č. 1306/2013, Vykonávacími a delegovanými nariadeniami Komisie (EÚ), Programom rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako "Zmluva o poskytnutí NFP")

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 81526 Bratislava 1
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia zriadená zákonom č.473/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 543/2007 Z. z.

(ďalej len "Poskytovateľ")

Prijímateľ: Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
sídlo: Kvášovec 1695, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 00 200 069
štatutárny orgán: Ing.Anton Rebro - predseda predstavenstva
                          Janka Vinkláriková - člen predstavenstva
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail: 0905 557 403, 042/4440298,
                          pddubnica@pddubnica.sk
registrácia: obchodný register Okresnéhu súdu v Trenčíne, oddiel Dr, vložka č.: 135/R

(ďalej len "Prijímateľ")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP označujú spoločne aj ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvná strana"

Zmluvné strany sa na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. Z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon o príspevku z EŠIF") dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytnutí NFP:

ČLÁNOK 1     ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1     Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy a definície, ktoré sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len "PRV") a v Príručke pre prijímateľa NFP z PRV. Tieto pojmy a definície sa vzťahujú na samotnú textovú časť Zmluvy o poskytnutí NFP aj na jej prílohy (uvádzaju sa v texte veľkým začiatočným písmenom). Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy. Prílohy uvedené v závere Zmluvy o poskytnutí NFP pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP, tzn. ich obsah je pre Zmluvné strany záväzný.


Kontakt

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Kvášovec, 018 41 Dubnica nad Váhom


IČO:00 200 069
DIČ:2020438343
IČ DPH:SK2020438343

web:

www.pddubnica.sk
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel-fax:042/4440298
mobil:0918 661 726

Zapísané v OR OS Trenčín, odd. Sro., vložka č. 135/R